کلاس بازیگری کودکان آپادانا

کلاس بازیگری کودکان آپادانا

| آموزش 0 نظر
یکشنبه سوم اسفند۱۳۹۹ کلاس بازیگگری کودکان در آموزشگاه سینمایی آپادانا با حضور استاد کلاس خانم زینب حمامی بر اساس مبانی کتاب بازیگری و دیگر هیچ برگزار گردید.