اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید دوره ها بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه تعیین و ابلاغ می گردد.
هزینه دوره : 30,000,000 ریال
شروع دوره : سه شنبه، 31 تیر 1399

توضیحات دوره

چهارترم ۱۲۰ ساعت آموزش در طول یکسال

کلمات کلیدی

,