اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید دوره ها بر اساس برنامه ریزی آموزشگاه تعیین و ابلاغ می گردد.
هزینه دوره : 30,000,000 ریال
شروع دوره : چهارشنبه، 15 بهمن 1399

توضیحات دوره

چهارترم ۱۲۰ ساعت آموزش در طول یکسال با اساتید پروازی مورد انتخاب آموزشگاه

کلمات کلیدی

,