اطلاعات دوره

استاد دوره : اساتید متعدد
هزینه دوره : 500,000,000 ریال
شروع دوره :

توضیحات دوره

آموزش خصوصی بازیگری شامل ۱۵۰ ساعت آموزش عملی بر اساس کتاب بازیگری و دیگر هیچ پس از تست و ارزیابی اولیه می باشد.

کلمات کلیدی

,