مستر کلاس بازیگری

مستر کلاس بازیگری

تصاویر کارگاه ها

توضیحات

دوشنبه اول بهمن ماه آغاز مستر کلاس بازیگری سینما در آموزشگاه سینمایی اپادانا با حضور دکتر محمد صادقی و استاد محترم دوره جناب آقای محمد حسین باکیده .