سید حسن مهدوی

سید حسن مهدوی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

توضیحات

سید حسن مهدوی حسینی از فراگیران فوق العاده مستعد آموزشگاه سینمایی آپاداناست که پس از طی دوره بازیگری در آپادانا برای ادامه تحصیلات دانشگاهی نیز رشته بازیگری را برگزید و هم اکنون بعنوان دانشجوی دوره کارشناسی مشغول به تحصیل می باشد.