دوره بازیگری در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

دوره بازیگری در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

| آموزش 0 نظر
دوره بازیگری سینما در آپادانا شامل چهار ترم می باشد ترم اول - آموزش رها سازی است .(سی ساعت ).که حسب برنامه ریزی آموزشگاه بصورت پنج روز متوالی از قرار هر روز شش ساعت یا در پنج هفته ارائه می گردد. ترم دوم - آموزش مباحث مربوط به بیان و بدن است .( سی ساعت ) که حسب برنامه ریزی آموزشگاه بصورت پنج روز متوالی از قرار هر روز شش ساعت یا در پنج هفته ارائه می گردد. ترم سوم - آموزش روانشناسی نقش در سینماست .(سی ساعت) که حسب برنامه ریزی آموزشگاه بصورت پنج روز متوالی از قرار هر روز شش ساعت یا در پنج هفته ارائه می گردد. ترم چهارم - آموزش بازی در برابر دوربین است .(سی ساعت)که حسب برنامه ریزی آموزشگاه بصورت پنج روز متوالی از قرار هر روز شش ساعت یا در پنج هفته ارائه می گردد. مجموعا ساعات برگزاری دوره  120 ساعت حسب برنامه ریزی آموزشگاه  با اساتید در نظر گرفته شده در برنامه آموزشی ارائه می گردد و نظر به اینکه اساتید این آموزشگاه عموما از چهره های برتر سینما و تلوزیون - هنرمندان شاخص ملی می باشند -و کار هماهنگی حضور ایشان در کارگاه ها دشوار می باشد لذا فراگیران تحت هر شرایطی تابع برنامه ریزی آموزشگاه می باشند.