تست بازیگری

تست بازیگری

| اخبار و اطلاعیه ها 0 نظر
گروه هگمتانه جهت  نمایش پیروزی از میان هنرمندان بازیگر تاتر توسط آقای مسعود نجارباشی تست بعمل می آورد. علاقه مندانمی توانند همه روزه با در دست داشتن مدارک و سوابق خود به آدرس آموزشگاه سینمایی آپادانا واقع در خیابان چمران - نبش چمران 9 جنب بانک ملی مراجعه نمایند.