کارگردانی

کارگردانی

| آموزش 0 نظر
دوره کارگردانی در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا چهار ترم می باشد. ترم اول : آموزش مبانی و مقدمات ترم دوم :آموزش دکوپاز سینمایی و نمابندی ترم سوم:بازی گردانی ترم چهام : هدایت عوامل صحنه شرایط پذیرش داشتن علاقه مدرک تحصیلی سیکل