سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

توضیحات

سارا شاهرودیان فراگیر نمونه آموزشگاه ازاد سینمایی آپادانا و از مستعدترین افراد حاضر در کلاس سرکار خانم ازیتا حاجیان و فراگیر نمونه دوره سرکار خانم پوران درخشنده و جهانگیر الماسی است که دوره بازیگری را در آپادانا طی یکسال در محضر اساتید بزرگوار مذکور بعلاوه محمد متوسلانی و مارال فرجاد کسب تجربه و مهارت نموده است. وی در حال حاضر در دانشگاه هنر تهران دانشجوی سینماست.