کارگاه استاد مارال فرجاد

کارگاه استاد مارال فرجاد

تصاویر کارگاه ها

توضیحات

بانو مارال فرجاد هنرمند فهیم و توانمند سینما و تاتر کشور در سال 1389 کارگاهیی ده روزه در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا برگزار نمودند که ماحصل آن انتقال تجربیات ایشان به فراگیران و کسب موفقیت های بسیار برای آموزشگاه و هنرجویان من جمله احراز مقام کشوری برای محمد رستم نژاد در اولین جشنواره رقابتی سراسری آموزشگاه های سینمایی کشور شد.