کارگاه استادمحمد حسین باکیده

کارگاه استادمحمد حسین باکیده

تصاویر کارگاه ها

توضیحات

استاد محمد حسین باکیده کارگردان و دستیار کارگردان سینما و تلوزیون که در مجموعه های فخیم بسیاری مشارکت و حضور داشته اند یکی از بهترین و باسابقه ترین اساتید آموزشگاه ازاد سینمایی آپادانا می باشند که از سال 1383 با این مرکز همکاری مداوم و متوالی داشته اند .ایشان در کارهای تولیدی نیز همواره یار و یاور اموزشگاه و فراگیران بوده اند و نقش بسزایی در کشف و تربیت و معرفی استعداد های اپادانا به عرصه نور و تصویر بوده اند من جمله خانم سحر نظامدوست .