دکتر محمد صادقی و استاد باکیده در شب اول مستر کلاس بهمن ماه

دکتر محمد صادقی و استاد باکیده در شب اول مستر کلاس بهمن ماه

مجوزها

توضیحات

در اولین جلسه از مستر کلاس ده روزه آموزشگاه سینمایی آپادانا -امروز دوشنبه اول بهمن ماه 1397 جناب آقای دکتر محمد صادقی ار اساتید برجسته آموزشگاه در کنار استاد دوره جناب باکیده به نقد و بررسی اتودهای فراگیران پرداختند.