محمد جواد آبجوشک

محمد جواد آبجوشک

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

توضیحات

محمد جواد آبجوشک فراگیر دوره بازیگری سینما در آپادانا که با توجه به ذوق و قریحه اش در هنر عکاسی پس از طی دوره ها به عکاسی روی آورد و هم اکنون جزو برجستگان این هنر در خطه خراسان می باشد.