کارگاه پوران درخشنده

کارگاه پوران درخشنده

تصاویر کارگاه ها

توضیحات

پوران درخشنده نامی که در میان کارگردانان زن سینمای جهان می درخشد بعنوان مدرس ممتاز آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا تجربیات خود را در خدمت تربیت نسل ماهر و متبحر به هنرجویان رشته بازیگری سینما منتقل می نماید.