کارگاه استاد عبدالله باکیده

کارگاه استاد عبدالله باکیده

تبلیغات

توضیحات

استاد عبدالله باکیده کارگردان مطرح و نامی سینمایی ایران خالق آثار فاخری نظیر پوتین در آپادانا سه دوره متوالی کارگاه بازیگری و کارگردانی برگزار نموده و به کشف و پرورش استعدادهای فراگیران این اموزشگاه و معرفی آنان به سینما نقش عمده ای ایفا نموده است.