• نمایش همه
 • تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا
 • خروجی های آپادانا
 • مجوزها
 • تبلیغات
 • باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا
 • فارغ التحصیلان
 • اساتید دوره ها
 • تصاویر پشت صحنه فیلم ها
 • تصاویر کارگاه ها
 • کلاس بازیگری
اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

تصاویر کارگاه ها

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری در مشهد

تست بازیگری در مشهد

کلاس بازیگری

تور فرهنگی تفریحی آپادانا فخراباد ۴۰۳

تور فرهنگی تفریحی آپادانا فخراباد ۴۰۳

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تور فرهنگی تفریحی آپادانا

تور فرهنگی تفریحی آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

Esrafil shirazi

Esrafil shirazi

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

کویر فخراباد

کویر فخراباد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

تصاویر کارگاه ها

Esrafil shirazi

Esrafil shirazi

اساتید دوره ها

دینا فیضی

دینا فیضی

خروجی های آپادانا

ماهرخ امانی

ماهرخ امانی

فارغ التحصیلان

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

کلاس بازیگری

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

تصاویر کارگاه ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری کودکان و نوجوانان اپادانا

کلاس بازیگری کودکان و نوجوانان اپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

فاطمه رحیم زاده مربی آپادانا

فاطمه رحیم زاده مربی آپادانا

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

دوره تربیت مربی آپادانا

دوره تربیت مربی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

دکتر نعیم عزت احمدی

دکتر نعیم عزت احمدی

فارغ التحصیلان

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

esrafil shirazi

esrafil shirazi

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

Esrafil shirazi

Esrafil shirazi

اساتید دوره ها

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

سپاس از مهرتون

سپاس از مهرتون

خروجی های آپادانا

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

کلاس بازیگری

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

کلاس بازیگری

فیلمنامه نویسی آپادانا

فیلمنامه نویسی آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

هنرتراپی

هنرتراپی

تصاویر کارگاه ها

وحید حجتی نیکو

وحید حجتی نیکو

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

Esrafil shirazi

Esrafil shirazi

اساتید دوره ها

فیلم کوتاه بی نگاه

فیلم کوتاه بی نگاه

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

او فقط شوپن گوش می کند

او فقط شوپن گوش می کند

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

او فقط شوپن گوش می کند

او فقط شوپن گوش می کند

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

او فقط شوپن گوش می کند

او فقط شوپن گوش می کند

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

او فقط شوپن گوش می کند

او فقط شوپن گوش می کند

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

تست بازیگری

تست بازیگری

تبلیغات

بازیگری سینمادر کالج آپادانا

بازیگری سینمادر کالج آپادانا

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

کلاس بازیگری کودکان و نوجوانان اپادانا

کلاس بازیگری کودکان و نوجوانان اپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

بازیگری سینما

بازیگری سینما

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

بازیگری سینما

بازیگری سینما

کلاس بازیگری

بازیگری سینما

بازیگری سینما

کلاس بازیگری

دربی ۱۰۲

دربی ۱۰۲

تبلیغات

حشمت نوروزیان

حشمت نوروزیان

خروجی های آپادانا

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

خروجی های آپادانا

خروجی های آپادانا

فارغ التحصیلان

فیلم کوتاه بغض ۲

فیلم کوتاه بغض ۲

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

فیلم کوتاه بغض

فیلم کوتاه بغض

تصاویر کارگاه ها

بازیگری سینما

بازیگری سینما

کلاس بازیگری

بازیگری سینما

بازیگری سینما

تصاویر کارگاه ها

فیلم داستانی بغض

فیلم داستانی بغض

تصاویر کارگاه ها

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

جنگل جیغ

جنگل جیغ

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

تولیدات سینمایی آپادانا

تولیدات سینمایی آپادانا

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

جنگل جیغ

جنگل جیغ

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

بازیگری سینما

بازیگری سینما

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

بازیگری سینما

بازیگری سینما

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

فیلم جنگل جیغ

فیلم جنگل جیغ

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

فیلم جنگل جیغ

فیلم جنگل جیغ

تصاویر کارگاه ها

فیلم جنگل جیغ

فیلم جنگل جیغ

اساتید دوره ها

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تصاویر کارگاه ها

همایش خوانش فیلم ۳

همایش خوانش فیلم ۳

تصاویر کارگاه ها

همایش خوانش فیلم ۲

همایش خوانش فیلم ۲

کلاس بازیگری

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

خروجی های آپادانا

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

تیانا ابراهیمیان

تیانا ابراهیمیان

فارغ التحصیلان

نمایشنامه خوانی نمایش سکو

نمایشنامه خوانی نمایش سکو

تصاویر کارگاه ها

نمایشنامه خوانی نمایش سکو

نمایشنامه خوانی نمایش سکو

خروجی های آپادانا

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

تصاویر کارگاه ها

نمایشنامه خوانی نمایش سکو

نمایشنامه خوانی نمایش سکو

تصاویر کارگاه ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

بازیگری سینما

بازیگری سینما

تصاویر کارگاه ها

ناهید خدادادی

ناهید خدادادی

کلاس بازیگری

بازیگری سینما

بازیگری سینما

خروجی های آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری

تست بازیگری

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری

تست بازیگری

کلاس بازیگری

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

اساتید دوره ها

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

کلاس بازیگری

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

تبلیغ

تبلیغ

تبلیغات

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

کلاس بازیگری

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

کلاس بازیگری مشهد

کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری مشهد

کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

فیلم مستند ساعت ۹ و نیم

فیلم مستند ساعت ۹ و نیم

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری مشهد

کلاس بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

کلاس بازیگری

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

خروجی های آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

اساتید دوره ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

کلاس بازیگری

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

خروجی های آپادانا

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

خروجی های آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری مشهد

کلاس بازیگری مشهد

خروجی های آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

کلاس بازیگری

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

اساتید دوره ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری مشهد

کلاس بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

کلاس بازیگری مشهد

کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

کلاس بازیگری مشهد

کلاس بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

کلاس بازیگری

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

کلاس بازیگری مشهد

کلاس بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

کلاس بازیگری مشهد

کلاس بازیگری مشهد

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری مشهد

کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری مشهد

کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

کلاس بازیگری

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

کلاس بازیگری

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

خروجی های آپادانا

بهترین کلاس بازیگری مشهد

بهترین کلاس بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری مشهد

کلاس بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری مشهد

کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

خروجی های آپادانا

کلاس بازیگری مشهد

کلاس بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تست بازیگری مشهد

تست بازیگری مشهد

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

آموزشگاه سینمایی آپادانا

آموزشگاه سینمایی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تورهای فرهنگی تفریحی آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

ناهید خدادادی

ناهید خدادادی

خروجی های آپادانا

محمدرضا زینلی

محمدرضا زینلی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مائده غفاریان

مائده غفاریان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهدی امینی خواه

مهدی امینی خواه

تصاویر کارگاه ها

مهدی امینی خواه

مهدی امینی خواه

اساتید دوره ها

مهدی امینی خواه

مهدی امینی خواه

اساتید دوره ها

بازیگری سینما

بازیگری سینما

خروجی های آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تصاویر کارگاه ها

آیناز سعدآبادی

آیناز سعدآبادی

اساتید دوره ها

دکتر مهدی امینی خواه

دکتر مهدی امینی خواه

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

کلاس عکاسی

کلاس عکاسی

تصاویر کارگاه ها

تور فرهنگی تفریحی آپادانا

تور فرهنگی تفریحی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

اردوی ششم مرداد ۱۴۰۱

اردوی ششم مرداد ۱۴۰۱

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

اردوی چهاربید

اردوی چهاربید

تصاویر کارگاه ها

اردوی گل عاشق

اردوی گل عاشق

کلاس بازیگری

اردوی بجنورد

اردوی بجنورد

تصاویر کارگاه ها

خروجی های آپادانا

خروجی های آپادانا

خروجی های آپادانا

مانیا فرجی

مانیا فرجی

خروجی های آپادانا

یاسمین نجار

یاسمین نجار

خروجی های آپادانا

تولید فیلم کوتاه در آپادانا

تولید فیلم کوتاه در آپادانا

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

گیتی سالاری

گیتی سالاری

تبلیغات

کلاس بازیگری کودکان و نوجوانان اپادانا

کلاس بازیگری کودکان و نوجوانان اپادانا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

عسل محسنی

عسل محسنی

خروجی های آپادانا

احسان شیخکانلو

احسان شیخکانلو

خروجی های آپادانا

گروه پادکست آپادانا

گروه پادکست آپادانا

تصاویر کارگاه ها

 پژوهشکده آپادانا

پژوهشکده آپادانا

خروجی های آپادانا

مونا ضابطی

مونا ضابطی

خروجی های آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

خروجی های آپادانا

بازیگری سینما

بازیگری سینما

کلاس بازیگری

پانیذ شفاعی

پانیذ شفاعی

خروجی های آپادانا

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

تست بازیگری در مشهد

تست بازیگری در مشهد

کلاس بازیگری

محمد حسین باکیده

محمد حسین باکیده

کلاس بازیگری

سمیرا اصغری

سمیرا اصغری

کلاس بازیگری

ناهید خدادادی

ناهید خدادادی

خروجی های آپادانا

ناهید خدادادی

ناهید خدادادی

خروجی های آپادانا

تست بازیگری در مشهد

تست بازیگری در مشهد

کلاس بازیگری

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تصاویر کارگاه ها

ننگ کشی

ننگ کشی

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

فیلم کوتاه ننگ کشی

فیلم کوتاه ننگ کشی

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تصاویر کارگاه ها

ستایش رحمانی

ستایش رحمانی

کلاس بازیگری

محمد حسین باکیده

محمد حسین باکیده

اساتید دوره ها

تست بازیگری در مشهد

تست بازیگری در مشهد

تصاویر کارگاه ها

نفیسه اسماعیلی

نفیسه اسماعیلی

خروجی های آپادانا

سلنا سلطانی قانع

سلنا سلطانی قانع

خروجی های آپادانا

شروین طحان

شروین طحان

خروجی های آپادانا

دوره تربیت مربی آپادانا

دوره تربیت مربی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

دوره تربیت مربی آپادانا

دوره تربیت مربی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

کلاس چارلی

کلاس چارلی

کلاس بازیگری

گروه پانتومیم آپادانا

گروه پانتومیم آپادانا

تصاویر کارگاه ها

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تصاویر کارگاه ها

بازیگری کودکان آپادانا

بازیگری کودکان آپادانا

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری در مشهد

تست بازیگری در مشهد

کلاس بازیگری

بازیگری سینما

بازیگری سینما

تصاویر کارگاه ها

چهارشنبه ۱۵ دیماه

چهارشنبه ۱۵ دیماه

تصاویر کارگاه ها

آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

بازیگری سینما

بازیگری سینما

کلاس بازیگری

نمایش کات نه

نمایش کات نه

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

نمایش کات نه ۲

نمایش کات نه ۲

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

نمایش کات نه

نمایش کات نه

تصاویر کارگاه ها

نمایش کات نه

نمایش کات نه

تصاویر کارگاه ها

نمایش کات نه

نمایش کات نه

تصاویر کارگاه ها

تست بازیگری

تست بازیگری

تبلیغات

تست بازیگری

تست بازیگری

تبلیغات

بازیگری سینما

بازیگری سینما

کلاس بازیگری

فیلمنامه نویسی

فیلمنامه نویسی

تصاویر کارگاه ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

تصاویر کارگاه ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

Apadana-f.ir

Apadana-f.ir

تبلیغات

ناهید خدادادی

ناهید خدادادی

کلاس بازیگری

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

خروجی های آپادانا

ناهید خدادادی

ناهید خدادادی

خروجی های آپادانا

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

خروجی های آپادانا

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

فیلم کات نه

فیلم کات نه

تبلیغات

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

فارغ التحصیلان

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

کلاس بازیگری

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

تصاویر کارگاه ها

کلاس کودکان

کلاس کودکان

کلاس بازیگری

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

تست بازیگری

تست بازیگری

تصاویر کارگاه ها

بازیگری سینما

بازیگری سینما

کلاس بازیگری

بازیگری سینما

بازیگری سینما

تصاویر کارگاه ها

کات نه

کات نه

تبلیغات

بازیگری سینما

بازیگری سینما

کلاس بازیگری

بازیگری سینما

بازیگری سینما

تصاویر کارگاه ها

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تصاویر کارگاه ها

نیشابور۴

نیشابور۴

تصاویر کارگاه ها

نیشابور۳

نیشابور۳

تصاویر کارگاه ها

بازیگری سینمادر آپادانا

بازیگری سینمادر آپادانا

تصاویر کارگاه ها

نیشابور ۱۴۰۰

نیشابور ۱۴۰۰

کلاس بازیگری

بازیگری سینما

بازیگری سینما

تصاویر کارگاه ها

نیشابور۲

نیشابور۲

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

نیشابور۱

نیشابور۱

کلاس بازیگری

نیشابور

نیشابور

تصاویر کارگاه ها

کلاس مقدماتی سوفیا

کلاس مقدماتی سوفیا

کلاس بازیگری

مستر کلاس بازیگری آپادانا

مستر کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

مستر کلاس بازیگری آپادانا

مستر کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

مستر کلاس بازیگری آپادانا

مستر کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

آرمین حسن خانی

آرمین حسن خانی

تصاویر کارگاه ها

کلاس عکاسی

کلاس عکاسی

تصاویر کارگاه ها

مسترکلاس بازیگری آپادانا

مسترکلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

سحرنظامدوست

سحرنظامدوست

خروجی های آپادانا

سحرنظامدوست

سحرنظامدوست

خروجی های آپادانا

سحرنظامدوست

سحرنظامدوست

خروجی های آپادانا

سحرنظامدوست

سحرنظامدوست

خروجی های آپادانا

کلاس پیشرفته بازیگری

کلاس پیشرفته بازیگری

تصاویر کارگاه ها

سحرنظامدوست

سحرنظامدوست

خروجی های آپادانا

سه نسل در یک قاب

سه نسل در یک قاب

خروجی های آپادانا

مسترکلاس بازیگری آپادانا

مسترکلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

استاد سحر نظامدوست

استاد سحر نظامدوست

خروجی های آپادانا

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

خروجی های آپادانا

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

خروجی های آپادانا

بازیگری کودکان آپادانا

بازیگری کودکان آپادانا

تصاویر کارگاه ها

فاطمه رحیم زاده

فاطمه رحیم زاده

فارغ التحصیلان

فیلمنامه نویسی

فیلمنامه نویسی

خروجی های آپادانا

فارغ التحصیلان آپادانا

فارغ التحصیلان آپادانا

خروجی های آپادانا

فارغ التحصیلان آپادانا

فارغ التحصیلان آپادانا

خروجی های آپادانا

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰

خروجی های آپادانا

۶ تیرماه ۱۴۰۰

۶ تیرماه ۱۴۰۰

فارغ التحصیلان

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

پانیذ شفاعی

پانیذ شفاعی

تبلیغات

مسترکلاس بازیگری آپادانا

مسترکلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

استاد باکیده

استاد باکیده

اساتید دوره ها

اساتید پروازی آپادانا

اساتید پروازی آپادانا

اساتید دوره ها

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

خروجی های آپادانا

ناهید خدادادی

ناهید خدادادی

خروجی های آپادانا

آنا قاسم زاده

آنا قاسم زاده

کلاس بازیگری

دنیا لولویی

دنیا لولویی

فارغ التحصیلان

مسعود نجارباشی

مسعود نجارباشی

خروجی های آپادانا

تمرینات کلاس بازیگری

تمرینات کلاس بازیگری

خروجی های آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

خروجی های آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

خروجی های آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

ستایش محمودی

ستایش محمودی

تبلیغات

سودابه تبریزی

سودابه تبریزی

خروجی های آپادانا

خانم ناهید خدادادی

خانم ناهید خدادادی

خروجی های آپادانا

عکاس : ناهید خدادادی

عکاس : ناهید خدادادی

خروجی های آپادانا

عکاس : ناهید خدادادی

عکاس : ناهید خدادادی

خروجی های آپادانا

فاطمه رحیم زاده

فاطمه رحیم زاده

خروجی های آپادانا

مهدیه قاسم زاده

مهدیه قاسم زاده

خروجی های آپادانا

مجید غلامی

مجید غلامی

خروجی های آپادانا

آنا قاسم زاده

آنا قاسم زاده

خروجی های آپادانا

کارگردانی

کارگردانی

تصاویر کارگاه ها

بازیگری پیشرفته سینما

بازیگری پیشرفته سینما

خروجی های آپادانا

بازیگری پیشرفته سینما

بازیگری پیشرفته سینما

خروجی های آپادانا

امیر اطهر سهیلی

امیر اطهر سهیلی

خروجی های آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

خروجی های آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

کلاس کارگردانی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

پانیذ شفاعی

پانیذ شفاعی

خروجی های آپادانا

زهرا اسکندری

زهرا اسکندری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

فاطمه رحیم زاده مربی میم

فاطمه رحیم زاده مربی میم

خروجی های آپادانا

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

۲۷ اسفند ۹۹

۲۷ اسفند ۹۹

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

کلاس بازیگری کودکان آپادانا

کلاس بازیگری کودکان آپادانا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

امیر محمد موسوی

امیر محمد موسوی

اساتید دوره ها

ناهید خدادادی

ناهید خدادادی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

احمد سالاری

احمد سالاری

خروجی های آپادانا

یکشنبه ۱۷ اسفند

یکشنبه ۱۷ اسفند

کلاس بازیگری

فاطمه رحیم زاده مربی میم

فاطمه رحیم زاده مربی میم

خروجی های آپادانا

چهره ماندگار آموزش

چهره ماندگار آموزش

اساتید دوره ها

کلاس کوهسنگی

کلاس کوهسنگی

کلاس بازیگری

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

کریم رنجبر مقدم

کریم رنجبر مقدم

کلاس بازیگری

امیر علی جعفری

امیر علی جعفری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

اردو فردوس

اردو فردوس

کلاس بازیگری

آبگرم فردوس

آبگرم فردوس

کلاس بازیگری

گروه پانتومیم آپادانا

گروه پانتومیم آپادانا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

ابوالفل ریحانی

ابوالفل ریحانی

فارغ التحصیلان

گروه پانتومیم آپادانا

گروه پانتومیم آپادانا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

پانتومایم آپادانا

پانتومایم آپادانا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

گروه پانتومایم آپادانا

گروه پانتومایم آپادانا

تصاویر کارگاه ها

مصاحب نیک

مصاحب نیک

مجوزها

یلدا خجسته

یلدا خجسته

تبلیغات

هنرجویان آپادانا

هنرجویان آپادانا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

جایزه یونسکو ژاله علو

جایزه یونسکو ژاله علو

اساتید دوره ها

اسماعیل قاسمی

اسماعیل قاسمی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سحر نظامدوست

سحر نظامدوست

اساتید دوره ها

سحر نظامدوست

سحر نظامدوست

اساتید دوره ها

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

سینمایی آپادانا

سینمایی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹

۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹

تصاویر کارگاه ها

چهره ماندگار آموزش

چهره ماندگار آموزش

اساتید دوره ها

چهره ماندگار آموزش

چهره ماندگار آموزش

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری سینما

کلاس بازیگری سینما

کلاس بازیگری

پدرخوانده ۲

پدرخوانده ۲

تصاویر کارگاه ها

آناهید

آناهید

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هنر احسان شیخکانلو

هنر احسان شیخکانلو

اساتید دوره ها

نقد فیلم بنهور

نقد فیلم بنهور

تصاویر کارگاه ها

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

فارغ التحصیلان

اسرافیل شیرازی

اسرافیل شیرازی

اساتید دوره ها

کارگاه فیلمنامه آنلاین

کارگاه فیلمنامه آنلاین

تصاویر کارگاه ها

نمایش پیروزی

نمایش پیروزی

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

نقددفیلم جوکر

نقددفیلم جوکر

تصاویر کارگاه ها

کلاس فیلمنامه

کلاس فیلمنامه

تصاویر کارگاه ها

حمید حسینی

حمید حسینی

فارغ التحصیلان

کلاس بازیگری سینما

کلاس بازیگری سینما

کلاس بازیگری

گروه نمایش آپادانا

گروه نمایش آپادانا

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

دوره عکاسی

دوره عکاسی

اساتید دوره ها

امیر مسعود سهیلی

امیر مسعود سهیلی

فارغ التحصیلان

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

کلاس بازیگری

این عصا نمی افتد

این عصا نمی افتد

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

بیمه سرمد

بیمه سرمد

مجوزها

این عصا نمی افتد

این عصا نمی افتد

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

کلاس بازی

کلاس بازی

مجوزها

کلاس بازیگری آپادانا

کلاس بازیگری آپادانا

تصاویر کارگاه ها

کلاس دهم مرداد

کلاس دهم مرداد

کلاس بازیگری

کات نه

کات نه

کلاس بازیگری

فیلم

فیلم

مجوزها

فیلم کات نه

فیلم کات نه

مجوزها

تست بازیگری

تست بازیگری

تبلیغات

پوستر

پوستر

تبلیغات

مجوز

مجوز

مجوزها

محمد جواد آبجوشک

محمد جواد آبجوشک

فارغ التحصیلان

درخشش سارا شاهرودیان

درخشش سارا شاهرودیان

فارغ التحصیلان

مستر کلاس بازیگری

مستر کلاس بازیگری

تصاویر کارگاه ها

آموزشگاه سینمابی آپادانا

آموزشگاه سینمابی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

ششمین روزمستر کلاس باکیده

ششمین روزمستر کلاس باکیده

تصاویر کارگاه ها

آموزشگاه سینمایی آپادانا

آموزشگاه سینمایی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

آموزشگاه سینمایی آپادانا

آموزشگاه سینمایی آپادانا

تصاویر کارگاه ها

کلاس 11/4/97

کلاس 11/4/97

تصاویر کارگاه ها

دوره بازیگری

دوره بازیگری

تصاویر کارگاه ها

اریوبرزن

اریوبرزن

مجوزها

اریوبرزن

اریوبرزن

مجوزها

پوستر

پوستر

مجوزها

کارگاه بازیگری آریو برزن

کارگاه بازیگری آریو برزن

تصاویر کارگاه ها

کلاس بازیگری آریوبرزن

کلاس بازیگری آریوبرزن

تصاویر کارگاه ها

عکس

عکس

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

آریوبرزن 2

آریوبرزن 2

کلاس بازیگری

آریوبرزن

آریوبرزن

تصاویر کارگاه ها

فریبا کازرونی

فریبا کازرونی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هانیه عباسی

هانیه عباسی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مجتبی زرافشان

مجتبی زرافشان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

ملیکا قدردان

ملیکا قدردان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

وحید برمکی

وحید برمکی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

نرگس مشتاقی

نرگس مشتاقی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مصطفی خیاط زاده

مصطفی خیاط زاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هستی یوسفی

هستی یوسفی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهندس میثم خوش سیرت

مهندس میثم خوش سیرت

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فاطمه چمنی

فاطمه چمنی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

رضا صالح فر

رضا صالح فر

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محبوبه سلطانی

محبوبه سلطانی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حسین حشمت

حسین حشمت

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مائده میرشاهی

مائده میرشاهی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

احسان ربیعی

احسان ربیعی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

روشنک طاهری

روشنک طاهری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محسن رفیعی

محسن رفیعی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فائزه حسین زاده

فائزه حسین زاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حشمت بدیعی

حشمت بدیعی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سحر ده مرده

سحر ده مرده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حجت حاجی نیا

حجت حاجی نیا

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سارا کشمیری

سارا کشمیری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

حسین روشن ضمیر

حسین روشن ضمیر

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سمیرا حسین پور

سمیرا حسین پور

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

ندا سرفراز

ندا سرفراز

تبلیغات

درخشش علی صدایی در جشن بزرگ انقلاب

درخشش علی صدایی در جشن بزرگ انقلاب

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هانیه یوسفی

هانیه یوسفی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

پشت صحنه فیلم تابستان 57

پشت صحنه فیلم تابستان 57

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

فاطمه اردمه

فاطمه اردمه

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

احسان آخوندان

احسان آخوندان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد آزاد

محمد آزاد

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه پوران درخشنده

کارگاه پوران درخشنده

تصاویر کارگاه ها

سحر نظامدوست

سحر نظامدوست

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

بهروز پورنقی

بهروز پورنقی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

خانم مهندس بنفشه روشنی

خانم مهندس بنفشه روشنی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه پوران درخشنده

کارگاه پوران درخشنده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

نگین مرادی

نگین مرادی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

ابوالفضل ریحانی

ابوالفضل ریحانی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد رضا شیشه چی

محمد رضا شیشه چی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد شریفی

محمد شریفی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

شاهرخ شاه بیگی

شاهرخ شاه بیگی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

هدی تاج نقاب

هدی تاج نقاب

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سارا نالایی

سارا نالایی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهسا رضازاده

مهسا رضازاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهری مصطفوی

مهری مصطفوی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهسا محمودیان

مهسا محمودیان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مهلا جباری

مهلا جباری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مجتبی محمدزاده

مجتبی محمدزاده

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

سید حسن مهدوی

سید حسن مهدوی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

محمد جواد آبجوشک

محمد جواد آبجوشک

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فاطمه حیدری

فاطمه حیدری

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

نازگل وحدتی راد

نازگل وحدتی راد

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مسعود فرهادیان

مسعود فرهادیان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

امید مداح

امید مداح

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

مسعود نجار باشی

مسعود نجار باشی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

فاطمه طراح

فاطمه طراح

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

اسما سادات رضایی

اسما سادات رضایی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

پشت صحنه فیلم پیامی برای جنایتکاران

پشت صحنه فیلم پیامی برای جنایتکاران

تصاویر پشت صحنه فیلم ها

فریبا زاهدی

فریبا زاهدی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه استاد اصغر همت

کارگاه استاد اصغر همت

تصاویر کارگاه ها

کارگاه استاد مارال فرجاد

کارگاه استاد مارال فرجاد

تصاویر کارگاه ها

سارا شاهرودیان

سارا شاهرودیان

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

کارگاه دکتر محمد صادقی

کارگاه دکتر محمد صادقی

تصاویر کارگاه ها

کارگاه جهانگیر الماسی

کارگاه جهانگیر الماسی

تصاویر کارگاه ها

رافاییل شیرازی

رافاییل شیرازی

باشگاه بازیگران سینمایی آپادانا

صادق خلیل پور

صادق خلیل پور

فارغ التحصیلان