ستاره ها

 • John Smith

  بهار جهانگیر

  ستاره

  بهار جهانگیر بازیگر تاتر

 • John Smith

  سحر نظامدوست

  ستاره

  بازیگر سینما و تلوزیون و تاتر  

 • John Smith

  سارا شاهرودیان

  ستاره

  سارا شاهرودیان بازیگر سینما،تاتر و تلوزیون

 • John Smith

  محمد جواد آبجوشک

  ستاره

  عکاس

 • John Smith

  سارا کشمیری

  ستاره

  بازیگر تاتر

 • John Smith

  علی آشمند

  ستاره

  بازیگر سینما و تلوزیون

 • John Smith

  کریم رنجبر مقدم

  ستاره

  بازیگر تلوزیون

 • John Smith

  ابوالفضل ریحانی

  ستاره

  بازیگر سینما،تلوزیون و تاتر

 • John Smith

  سعیده گرجی

  ستاره

  بازیگر سینما

 • John Smith

  وحید برمکی

  ستاره

  کارگردان

 • John Smith

  علی صدایی

  ستاره

  بازیگر تلوزیون و تاتر

 • John Smith

  حامد سلیمان زاده

  ستاره

  داور جشنواره کن و ونیز

 • John Smith

  ناهید خدادادی

  ستاره

  کارشناس ارشد حقوق خصوصی مربی آموزشگاه سینمایی آپادانا

 • John Smith

  فاطمه رحیم زاده

  ستاره

  دانشجوی بازیگری سینما مربی تخصصی کودکان  آموزشگاه سینمایی آپادانا

 • John Smith

  آیناز سعدآبادی

  ستاره

  مربی بازیگری ،دانشجوی سینما

 • John Smith

  یسنا اسماعیلی

  ستاره

  بازیگر سینما و تاتر فارغ التحصیل بازیگری آموزشگاه سینمایی آپادانا